Nun bitten wir den Heiligen Geist BWV 385; BC F 147.1

Chorale


Scoring
S, A, T, B
Comment
Melodie: BC F 147 (Nun bitten wir den Heiligen Geist), 1524 (Z 2029a)

Quellen: Gruppe A (A1, A3); D-Reihe (D, M, Bi I, Br I);
Textmarke: „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ von Martin Luther (1524)
Lyrics

Link to lyrics
Edition
NBA III/2.2, S. 22 (Frieder Rempp, 1996) – Critical report (1996), S. 15ff., 159f.;
NBA III/2.1, S. 76 (Nr. 109) (Frieder Rempp, 1991) – Critical report (1991), S. 21ff., 84
Sources
[Druck Choralsammlung (Birnstiel, Teil I: 1765)]
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil I: 1784)]
A-Wgm I 1724 (Q 20705), Faszikel 1-2 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 3 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 48 [= Choralsammlung]
D-Bhm 9462 [= Choralsammlung]
D-B N.Mus.ms. 10492 [= Choralsammlung]
D-BNu Ec 252.7 (Teil 1) [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
D-B Mus.ms. Bach P 831 [= Choralsammlung]
D-Bsa SA 818 [= Choralsammlung C. F. C. Fasch]
D-LEb Peters Ms. R 18 [= Choralsammlung Dietel] (Depositum im Bach-Archiv)
D-LEm Becker II. 1. 2° 22 (Teil 1) [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
D-LEm Becker II. 1. 2° 22a [= Choralsammlung]
D-LEm Becker II. 1. 4° 59-60 [= Choralsammlung, Druck Breitkopf]
D-LEm Becker II. 1. 4° 103 [= Choralsammlung, Druck 1832]
D-Mbs 4 Mus.pr. 86.1878-1 [Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil I: 1784)]
US-NYj 2 B122ch AA Birns [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
Verschollen Choralsammlung, Gerber
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (1)
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (2)
Verschollen Choralsammlung
Verschollen Choralsammlung
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000455
Export format
[XML] [MEI] [JSON-LD]
Last changed
2019-03-11 : 07:57:52