D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)

Enßlin, Singakademie (LBB 8.2): Nr. 206
Paper
Sheet of paper
Description
a) D & C BLAUW; in der Blattmitte B
b) Posthorn im gekr. Schild, darunter D&C BLAUW
Remark
WZ in Quellen P 378 und SA 1689 fragmentiert und unvollständig
Region
Holland
Papermaker
Blauw, Dirk & Cornelis (Papiermacher)
Further identifiers
WZIS: DE0960-SA705_24
WZIS: DE0960-SA705_24-wm1
WZIS: DE0960-SA705_90
WZIS: DE0960-BachP378_VI
WZIS: DE0960-BachP378_VII
WZIS: DE0960-BachP378_XI
WZIS: DE0960-SA1689_43
WZIS: DE0960-SA1689_46a
Link to the source
D-B Mus.ms. Bach P 378 [mit Textdruck] - Bach, Johann Christoph Friedrich (1732–1795)[Original source]
D-Bsa SA 705, Faszikel 2 - Bach, Carl Philipp Emanuel (1714–1788)[Original source]
D-Bsa SA 1689, Faszikel 1an - 42an [z. T. Originaldrucke] - Bach, Carl Philipp Emanuel (1714–1788)[Original source]
persistent ID
BachDigitalWatermark_watermark_00000759
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWatermark_watermark_00000759
Export format
[PDF] [XML]
Editor
C. Hauck
Created at
2021-06-29 : 01:32:32
Last changed
2021-07-08 : 01:39:30
a1) D-Bsa SA 705, Bl. 24 (Titelumschlag) - Thermography
Bach digital: D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)
a2) D-Bsa SA 705, Bl. 24 Blattmitte (Titelumschlag) - Thermography
Bach digital: D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)
b) D-Bsa SA 705, Bl. 90 (Titelumschlag) - Image for viewer
Bach digital: D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)
a1) D-B Mus.ms. Bach P 378, Bl. XI (Fragment) - Thermography
Bach digital: D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)
b1) D-B Mus.ms. Bach P 378, Bl. VI (Fragment) - Thermography
Bach digital: D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)
b2) D-B Mus.ms. Bach P 378, Bl. XI (Fragment) - Thermography
Bach digital: D & C BLAUW, B / Posthornschild, D & C BLAUW (1)