Canzona in d BWV 588 GND

Individual works of various kind
Genre
Music for organ
Scoring
Organ

Date of origin, Work history
vermutlich Arnstädter Zeit
früheste Quelle um 1707/1708
Comment
The source D LEm Ms. 1 is a strongly ornamented variant of BWV 588.

Original sources
D-B Mus.ms. 40644 [Möllersche Handschrift] [Score]
edition essential source
D-B Mus.ms. Bach P 291, Faszikel 1 [Score]
D-LEb Peters Ms. 7, Faszikel 19 (Depositum im Bach-Archiv) [Score]
Additional sources
D-B Mus.ms. Bach P 204 [Score]
D-B Mus.ms. Bach P 308, Faszikel 3 [Score]
D-B Mus.ms. Bach P 320 [Score]
D-B Mus.ms. Bach P 557 [Score]
D-B Mus.ms. Bach P 834 [Score]
D-B Mus.ms. Bach P 837 [Score]
D-B Mus.ms. Bach St 455 [Part(s)]
D-Dl Mus. 1-T-12 [vernichtet] [Score]
D-FUl M 9 (233) [Score]
D-LEb Go. S. 26 [Score]
D-WRha Mus.ms. B 64 [Score]
PL-Wu RM 5951 [Score]
Unbekannter Privatbesitz (D-Berlin), BWV 131a, 588, Anh. 180 u.a. [Score]
Vernichtet Sammelband Kittel-Hauser [Score]
Verschollen BWV 131a, 588, Anh. 180 u.a., Dröbs-Hauser-Seiffert [identisch mit "Unbekannter Privatbesitz (D-Berlin), BWV 131a, 588, Anh. 180 u.a."] [Score]
Verschollen BWV 588 (1), Versteigerungskatalog Erfurt 1810 [Score]
Verschollen BWV 588 (2), F. X. Gleichauf [unknown]
Verschollen BWV 588 (3), D. T. Nicolai [unknown]
Verschollen BWV 588 (4), J. N. Forkel [unknown]
Verschollen BWV 588 (5), J. A. Dröbs [unknown]

Edition

persistent ID
BachDigitalWork_work_00000670
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000670
Export format
[PDF] [XML] [MEI] [JSON-LD]
Last changed
2023-05-04 : 02:33:08