Ich dank dir, lieber Herre BWV 348; BC F 101.1

Chorale


Scoring
S, A, T, B
Comment
Melodie: BC F 101 (Ich dank dir, lieber Herre), 1545 (Z 5354a-b)

Quellen: Gruppe A (A1, A3, Br III)
Textmarke: „Ich dank dir, lieber Herre,“ von Johann Korlos (um 1535)
Lyrics
Johann Kolrose (ca. 1535)
Link to lyrics
Edition
NBA III/2.2, S. 162 (Frieder Rempp, 1996) – Critical report (1996), S. 15ff., 282;
NBA III/2.1, S. 39 (Nr. 49) (Frieder Rempp, 1991) – Critical report (1991), S. 21ff., 59
Sources
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil III: 1786; Teil IV: 1787)]
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil III: 1786)]
A-Wgm I 1724 (Q 20705), Faszikel 3-4 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 3 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 48 [= Choralsammlung]
D-LEb Peters Ms. R 18 [= Choralsammlung Dietel] (Depositum im Bach-Archiv)
D-LEm Becker II. 1. 4° 59-60 [= Choralsammlung, Druck Breitkopf]
D-LEm Becker II. 1. 4° 103 [= Choralsammlung, Druck 1832]
D-Mbs 4 Mus.pr. 86.1878-3 [Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil III: 1786)]
Verschollen Choralsammlung, Gerber
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (1)
Verschollen Choralsammlung
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000418
Export format
[PDF] [XML] [MEI] [JSON-LD]
Last changed
2019-03-11 : 07:57:51