Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

D-B Mus. ms. Bach P 59Werkverzeichnis:
BWV / Bach-Werke-VerzeichnisBWV 185
Link zu Werken:
BWV 185

Schreiber:
Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
Anon. M 1 = Anon. Weimar 1 (Dürr St) = Schubart, Johann Martin (1690–1721)
Datierung:
Aufführungsdatum 14.7.1715

Quellentyp:
Partitur, Einzelhandschrift
Umfang, Format (in cm):
6 Blätter, 33 x 19,5 cm
Entstehungszeitraum:
Anfang des 18. Jahrhunderts (ca. 1700–1719)
Provenienz/Besitzer:
J. S. Bach - C. P. E. Bach - Sing-Akademie zu Berlin - BB (jetzt Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz) (1855)
WZ-Beschreibung:
Weiß Nr. 120
Vorlage:
D-B Mus. ms. Bach St 4, Faszikel 2
Bemerkungen:
Akzessionsnummer: 2755

Quellenbeschreibung in NBA, Kritischer Bericht:
I/17.1, S. 14

Reproduktionen im Bach-Archiv:
QK A II 185/1 (Xerox)
QK-Gö D-B P 59 (Xerox)
MF-Gö D-B Mus. ms. Bach P 59 (Film)
Statische URL
http://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00000921 [XML]