Bach, Johann (1604–1673)GND
Bach, Johann Michael (1648–1694)GND [attribution doubtful]

Sei nun wieder zufrieden (aria) ABA I, 1 (NV 18); BNB I/An/11

Motet


Scoring
1st choir: SSAT, 2nd choir: ATTB, basso continuo
Comment
CPEB NV 1790, S. 84f. (18);
Johann Bach zugeschrieben (evtl. von Johann Michael Bach)
Edition
ABA Bd. 1, S. 3 (Max Schneider, 1966) – Critical report (1966), S. 113
Sources
D-Bsa SA 5151
D-Rp SM VII/99-101
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00008736 [XML] [MEI] [JSON-LD]
Last changed
2017-05-13 : 04:34:21